Sol·licitud de col·locació de làpida

Codi

084

Descripció

 

Aquest tràmit permet demanar permís per:

 

 • Col·locar una làpida al nínxol. 
 • Col·locar laterals, per modificació, al nínxol.

Requisits

 

 • Ser la persona titular del dret funerari.
 • Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació del cementiri.

Qui el pot tramitar?

La persona titular del dret funerari (o les seves representants degudament autoritzades o acreditades).

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Obligacions econòmiques

No està subjecte a tributació. No obstant, l’obra serà a càrrec de la persona titular així com qualsevol tipus de responsabilitat o sinistre derivats de la seva execució.

Termini per iniciar aquest tràmit

No hi ha un termini específic per iniciar el tràmit.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

Tramitació presencial a l’OAC o telemàtica a través de la Seu Electrònica:

 

 • DNI de la persona titular del nínxol.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 

Presencialment

 

 1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació, us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.
 3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Telemàticament

 

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar tota la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

Responsable

Departament de Cementiri

Normativa general

 

 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 

 • Reglament del cementiri municipal de Martorell.
 • Ordenança fiscal reguladora del cementiri municipal.

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 

Les ordinàries del procediment administratiu.