Sol·licitud d'alta al Padró municipal d'habitants per omissió

Descripció

Alta al Padró Municipal d'Habitants d'aquelles persones que, pel motiu que sigui, no consten inscrites al padró d'habitants de Martorell tot i que viuen habitualment al municipi.

Requisits

Ser una persona que viu habitualment a Martorell però no figura inscrita al seu Padró Municipal d’Habitants.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

- Documentació d’identitat personal en vigor:

 

 1. Persones majors d’edat: DNI, targeta de residència, passaport. Cal portar l’original i una fotocòpia.
 2. Persones menors d’edat:
 • Original del llibre de família i fotocòpia de la pàgina d’inscripció del naixement o certificat de naixement del Registre Civil. 
 • Quan una persona menor d’edat s’empadroni amb una única persona progenitora, en tots els casos:

*  original de la resolució judicial que atorga la guàrdia i custòdia.

*  declaració de conformitat signada per ambdues persones progenitores manifestant que estan d’acord amb la inscripció dels fills o de les filles menors.

 

- Documentació justificativa de l’habitatge:

 

 1. Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del Registre de la propietat, comprovació de bases de dades municipals on consti l’esmentada propietat) o contracte vigent d’arrendament d’habitatge per a ús de residència habitual acompanyat de l’últim rebut de lloguer pagat o altre títol que legitimi l’ocupació.
 2. Última factura del subministrament d’aigua o d’electricitat o de gas, etc. on consti el domicili (en el supòsit de no haver generat cap factura, la documentació que acrediti el canvi de nom dels subministraments esmentats).

*  En el cas de no ser la persona titular de l’habitatge (propietat o lloguer), sempre haurà de venir acompanyada de la persona propietària o llogatera per tal que autoritzi l’empadronament. 

 

Termini de resolució

El termini màxim per notificar la resolució de les sol·licituds d'empadronament és de tres mesos.

Tràmit pas a pas

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.  
 • Si les persones interessades no són les titulars de l’habitatge (propietat o lloguer), hauran d’anar acompanyades del titular per tal que autoritzi l’empadronament.

   

   

Com es fa? 

 1. Davant cada sol·licitud d’inscripció en el Padró d’habitants, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Martorell haurà de comprovar el llindar màxim de persones que consta en la Cèdula d’Habitabilitat i atenir-se a aquest límit. En els casos en els quals no hi hagi cèdula o bé aquesta estigui caducada, es fixa el límit màxim de 8 persones que poden constar inscrites a l’habitatge. S’estableix com a excepció que la unitat familiar superi aquest llindar i així ho acrediti mitjançant el llibre de família o el document corresponent.
 2. Un cop verificada l’ocupació màxima, la persona sol·licitant de la inscripció al padró haurà d’aportar la documentació corresponent d’acord amb el seu règim de tinença (propietat o arrendament).
 3. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Martorell (OAC) haurà de comprovar, registrar i guardar a l’expedient tota la documentació aportada.
 4. En el cas de que la documentació sigui correcta i no hi hagi cap dubte relacionat amb la veracitat dels documents aportats, es procedirà a la inscripció.
 5. En el cas de manca de documentació, es requerirà la seva aportació per part de l’OAC.
 6. Quan existeixin dubtes raonables de la veracitat de la documentació aportada, o indicis que facin dubtar de què es vagi a establir la residència al municipi, o d’alguna de les dades declarades per la persona interessada, abans de procedir a la inscripció en el padró l’OAC ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.
 7. En aquests casos, s’alertarà l’Oficina Local d’Habitatge i la Policia Local perquè puguin fer les verificacions o incoar les accions pertinents.

Responsable

Departament d'estadística.

Normativa general

 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, publicada al BOE núm. 122, de 02/05/2020.
 • Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, en relació a l’ocupació màxima dels habitatges.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Normativa local

 • Instruccions per evitar el frau en el procés d’inscripció en el Padró d’habitants del municipi de Martorell.

Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Resolució de 29 d’abril de 2020 per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix un servei al públic d’atenció continuada suficientment ampli perquè tots els tràmits presencials puguin fer-se directament per les persones interessades i les titulars dels habitatges. D’aquesta manera poden signar la documentació necessària de forma presencial.

 

No obstant, en casos d’impossibilitat per comparèixer davant l’OAC per motius de salut, edat, mobilitat, etc. sempre caldrà aportar una autorització.