Sol·licitud d'activació del protocol local d'absentisme

Descripció

Aquest tràmit permet activar el  Protocol Local d’Absentisme de Martorell  per  absències escolars en els centre educatius. 

Requisits

Per iniciar el tràmit, cal aportar:

  • Fitxa absentisme
  • Carta d'activació

Qui el pot tramitar?

Centres educatius públics i concertats d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de Martorell

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant el curs escolar - de setembre a juny.

Silenci administratiu

Positiu

Obligacions econòmiques

No n'hi ha

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

Fitxa absentisme

Termini de resolució

Tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat en el registre electrònic de l’Ajuntament de Martorell

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. Un cop iniciat el circuit de comunicacions internes, es comunicarà al centre la data de l’entrevista amb la família.

Responsable

Regidoria d’Ensenyament

Normativa general

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència .

L’article 52. No-escolarització, absentisme i abandó escolar, determina que: Als efectes del que estableix aquesta llei, s'entén per:

a) No-escolarització: el fet que els progenitors, els titulars de la tutela o els guardadors d'un infant o adolescent en període d'escolarització obligatòria no gestionin la plaça escolar corresponent sense una causa que ho justifiqui.

b) Absentisme: l'absència de classe sense presentar justificant o sense una justificació acceptable. S'han de determinar per reglament quins són els casos que constitueixen absentisme lleu, absentisme moderat o absentisme greu, i quines són les mesures que cal adoptar en cada cas.

c) Abandó escolar: el cessament indefinit de l'assistència a la plaça escolar corresponent per l'infant o l'adolescent en període d'escolarització obligatòria.Les administracions públiques han de fer especial atenció a detectar els casos de no-escolarització, absentisme i abandó escolar i han d'adoptar de manera coordinada les mesures necessàries per a fer-hi front, mitjançant els protocols corresponents.

L’article 100. Deure de comunicació, intervenció i denúncia, determina que:

Tots els professionals, especialment els professionals de la salut, dels serveis socials i de l'educació, han d'intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement de la situació de risc o de desemparament en què es troba un infant o adolescent, d'acord amb els protocols específics i en col·laboració i coordinació amb l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents. Aquesta obligació inclou la de facilitar la informació i la documentació que calgui per a valorar la situació de l'infant o l'adolescent.

L’article 102. Definició i concepte de les situacions de risc, determina que:

  1. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per situació de risc la situació en què el desenvolupament i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o l’adolescent no calgui la separació del nucli familiar.
  2. Són situacions de risc:
  3. e) La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandó escolar.

Normativa local

Pla Local d’absentisme i abandonament escolar a Martorell

Normativa reguladora del silenci administratiu

Article 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Recurs de reposició i recurs contenciós-administratiu