Sol·licitud d’un certificat de serveis prestats a l’Ajuntament de Martorell (persones treballadores en actiu o que hagin treballat a l'Ajuntament)

Codi

089

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar l’emissió d’un certificat que acrediti els serveis prestats a l’Ajuntament de Martorell com a empleat o empleada pública.

Requisits

Ser una persona que presta o ha prestat serveis a l’Ajuntament de Martorell com a empleat o empleada pública. 

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  •  Tramitació presencial a l’OAC

- Sol·licitud

- Documentació d’identitat personal en vigor

 - Sol·licitud

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 

Presencialment

 

  1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
  2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.

 

Telemàticament

 

  1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica. Cal identificar-se electrònicament: DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil...

 

Normativa general

  • Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.