Sol·licitud de baixa d’una llicència de gual

Codi

090

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa d'una llicència d'aprofitament especial de la via pública i de la vorera per a l'entrada o sortida de vehicles implicant, si escau, la reposició de la vorera. 

 

La persona o empresa titular del gual està obligada a fer la reposició de la vorada i de la vorera al seu estat originari, sempre que la seva adequació, rebaix, etc. haguessin estat fets al seu càrrec. Serà necessari demanar llicència d'obres. 

 

L'expedient s'iniciarà una vegada que els interessats informin l'Ajuntament de la finalització de les obres de reposició i retornin la placa del gual a l'OAC municipal. 

Requisits

Disposar de la llicència de gual 

Qui el pot tramitar?

La persona física o jurídica titular de la llicència de gual, o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  • DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica)
  • Rebut de pagament de la taxa per entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
  • Fotografia de la façana on es visualitzi la porta d’entrada, la vorera i la vorada
  • S’haurà de retirar la placa de gual i entregar-la a l’OAC per tal de poder tramitar l’expedient de baixa de la llicència de gual

Termini de resolució

Dos mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud).

Tràmit pas a pas

La persona interessada o bé una persona representat degudament autoritzada i acreditada presenta una sol·licitud de baixa llicència de gual, juntament amb la documentació requerida.

Responsable

Departament de governació

Normativa general

  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Normativa local

  • Ordenança reguladora de la reserva de via pública per a guals
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per entrada de vehicles i guals

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.