Sol·licitud de reposició de plaques de gual

Codi

091

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar una nova placa de gual, per canviar l'actual, quan per deteriorament no es veuen correctament les dades en la que es té col·locada, o per reposar-la en cas de sostracció.

Requisits

Disposar de la llicència de gual i estar al corrent de pagament de la taxa municipal.  

Qui el pot tramitar?

La persona física o jurídica titular de la llicència de gual, o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada.

Obligacions econòmiques

D’acord amb l’ordenança reguladora de la Taxa per entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  • DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica)
  • Rebut de pagament de la taxa per entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
  • En els casos de deteriorament, s’haurà de retirar la placa de gual i entregar-la a l’OAC per tal de poder tramitar l’expedient

Termini de resolució

Dos mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud).

Tràmit pas a pas

La persona interessada o bé una persona representat degudament autoritzada i acreditada presenta una sol·licitud de reposició de plaques de gual, juntament amb la documentació requerida.

Responsable

Departament de Governació

Normativa general

  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Normativa local

  • Ordenança reguladora de la reserva de via pública per a guals
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.