Sol·licitud d'un certificat d’inscripció en el Registre municipal de parelles estables de Martorell

Codi

092

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar un certificat de la inscripció en el Registre municipal de  parelles estables.

Requisits

Les persones sol·licitants han d’estar inscrites en el Registre municipal de parelles estables.

Qui el pot tramitar?

Qualsevol de les persones que formen part de la parella estable o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

 • Tramitació presencial a l’OAC / telemàtica a través de la Seu Electrònica:
 1.  Sol·licitud degudament emplenada i signada.
 2. En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant i document identificatiu del representant i de l'interessat.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 

Presencialment

 • La gestora de l’OAC us facilitarà la sol·licitud a través de l’Oficina d’assistència en matèria de registres.
 • La vostra petició serà registrada d’entrada a l’Ajuntament.

Telemàticament

 •  Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
 • El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 • Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 • Si escau, cal aportar la documentació necessària per fer el tràmit.
 • Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.

Responsable

Departament d'estadística.

Normativa general

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei /1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local.

Normativa local

 • Reglament del Registre Municipal de parelles estables

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.