Sol·licitud de reconeixement de triennis

Codi

093

Descripció

Aquest tràmit permet als/a les empleats/ades de l’Ajuntament de Martorell sol·licitar el reconeixement dels serveis prestats a l’Administració Pública, a efectes de triennis i d’antiguitat, d’acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre.

Requisits

Ser una persona que presta o ha prestat serveis a l’Ajuntament de Martorell.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud
  • Documentació acreditativa dels serveis prestats en organismes públics diferents de l’Ajuntament de Martorell (Certificat Annex I)

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

Normativa general

  • Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (TRLEBEP)
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública
  • Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública
  • Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
  • Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 

Normativa local

No aplica.

Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.