Subvencions per a l’impuls de l’activitat econòmica al municipi de Martorell. Línia 3 - Creació i millora de l’activitat econòmica

Codi

098 - L3

Descripció

 

INFORMACIÓ PRÈVIA


Llegiu detingudament la informació general del tràmit i prepareu tota la documentació obligatòria abans de començar la tramitació.

 

D’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL TRÀMIT

 

Aquest tràmit s'adreça a persones treballadores autònomes i empreses amb una plantilla no superior a 10 persones treballadores amb domicili social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell que hagin posat en marxa la seva activitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024 i fins exhaurir la partida pressupostària corresponent per despeses de posada en marxa del negoci i millora de l’activitat.

 

La subvenció de la línia 3 de creació i millora de l’activitat econòmica serà incompatible amb la subvenció destinada a empreses i autònoms per a la instal·lació de la seva activitat als barris del nucli antic de La Vila de Martorell.

 

Requisits

 

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 

 1. Ser persona física autònoma o persona jurídica (societats mercantils, societats laborals, cooperatives) amb una plantilla no superior a 10 persones treballadores, i estar donada d’alta en algun dels epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques o registre corresponent.
 2. Tenir el domicili social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell i disposar de la corresponent autorització, llicència o permisos necessaris per a exercir la activitat, o, si s’escau, haver efectuat la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable a l’Ajuntament de Martorell.
 3. Haver donat d’alta l’activitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre d’aquest any 2024.
 4. Mantenir en funcionament l’activitat a la qual es vincula aquesta subvenció durant un termini mínim d’un any des de la data de l’atorgament de la subvenció.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

 

L’import és de fins 1.500 €, es veurà reduït en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Des del 5 de juliol del 2024 i fins exhaurir pressupost.

El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva en aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la corresponent convocatòria i publicada a través de la Base Nacional de Subvencions, es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

Silenci administratiu

El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes desestimatoris.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Des del 5 de juliol del 2024 i fins exhaurir pressupost.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

 

 1. Sol·licitud específica: “Subvencions per al impuls de l’activitat econòmica al municipi de Martorell. Línia 3 - Creació i millora de l’activitat econòmica”. És un model normalitzat que facilita l’Ajuntament de Martorell. La sol·licitud inclou la declaració responsable del compliment dels requisits establerts a les bases 3 i 4.
 2. Document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment(NIF/CIF/NIE) i si s’escau poders de representació.
 3. Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat econòmica que es desenvolupa on consti l’alta del domicili social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell.
 4. Compte bancari per rebre la subvenció (vinculat a l’activitat). Document que acrediti la titularitat del compte indicat per rebre l’ingrés de la subvenció (un rebut bancari on consti el número i el titular del compte, la llibreta d’estalvi, certificat de l’entitat bancària...)
 5. Documentació acreditativa de l’inici o trasllat de l’activitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2024 (alta censal, canvi de centre de treball).
 6. Documentació acreditativa de les despeses elegibles assumides per la persona sol·licitant, segons el punt 3.7 de la línia 3. (Despeses subvencionables)

Termini de resolució

Dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució tindrà efectes desestimatoris.

Tràmit pas a pas

 

 Telemàticament

 

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica: “Subvencions per a l’impuls de l’activitat econòmica al municipi de Martorell. Línia 3 Creació i millora de l’activitat econòmica”.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

Normativa general

 

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 

 • Bases reguladores específiques de les subvencions per a l’impuls de l’activitat econòmica al municipi de Martorell.
 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus organismes autònoms.

 

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 

 • Les ordinàries del procediment administratiu