Sol·licitud d'exhumació de cendres per al seu trasllat fora del cementiri de Martorell

Codi

095

Descripció

 

Aquest tràmit permet sol·licitar l’exhumació de cendres inhumades en una unitat funerària del Cementiri de Martorell per al seu trasllat fora del Cementiri de Martorell.

Requisits

 

 • Ser la persona titular del dret funerari.
 • Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.
 • Fer el pagament de l’autoliquidació de la taxa.
 • Tenir autorització de les persones hereves directes de la persona difunta.

Qui el pot tramitar?

La persona titular del dret funerari (o les seves representants degudament autoritzades o acreditades).

Periode de l'any en què es pot demanar

Es pot demanar durant tot l’any sempre que la unitat funerària contingui, únicament, cendres.

No s’autoritzarà cap trasllat durant el període establert anualment pel departament de sanitat de la Generalitat als mesos de calor si a la unitat funerària també hi ha dipositades les restes d’alguna persona difunta.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Obligacions econòmiques

Segons l’ordenança fiscal corresponent.

Termini per iniciar aquest tràmit

No hi ha un termini específic per iniciar el tràmit.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

Tramitació presencial a l’OAC o telemàtica a través de la Seu Electrònica:

 

 1. DNI de la persona titular del nínxol.
 2. Títol del nínxol.
 3. Documentació de les persones hereves:
 • Acceptació d’herència.
 • Si no hi ha acceptació d’herència però hi ha testament: cal aportar el testament i el certificat d’últimes voluntats.
 • Si no hi ha acceptació d’herència ni testament és imprescindible que dues persones, que no siguin familiars, identificades amb el seu NIF, testifiquin que la persona difunta només va tenir els fills i/o filles que figuren com hereves.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 

 • Presencialment

 

 1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació, us assistirà en la tramitació de la sol·licitud i us lliurarà la liquidació de la Taxa.
 3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

 • Telemàticament

 

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar tota la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.
 7. Posteriorment, el departament us enviarà la liquidació de la Taxa a través de la Seu electrònica.

Normativa general

 

 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 

 • Reglament del cementiri municipal de Martorell.
 • Ordenança fiscal reguladora del cementiri municipal.

 

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 

 • Les ordinàries del procediment administratiu.