Sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Entitats de Participació Ciutadana

Codi

040

Descripció

Aquest tràmit permet la inscripció de les dades de les entitats i associacions que, sense ànim de lucre, persegueixen la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi i que tenen el seu àmbit d’actuació a la Vila de Martorell.

Requisits

Tenir els estatuts dipositats al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars.

Qui el pot tramitar?

Entitats i associacions que tinguin els estatuts dipositats al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Silenci administratiu

La inscripció al Registre serà immediata, tot i que de forma provisional, amb la presentació dels Estatuts dipositats al Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars. L'activitat classificatòria es considera d'ordre administratiu intern i no pot retardar la incorporació al Registre Municipal.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

 1. Document que acredita que l’entitat està registrada al Registre Oficial corresponent (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Consell Català d’Esports o Ministeri de l’Interior)
 2. Acta fundacional
 3. Estatuts de l’entitat (segellats pel registre oficial on estigui inscrita l’entitat)
 4. CIF
 5. Programa anual d’activitats previst
 6. Si la seu de l’entitat és un domicili particular en el qual no està empadronat cap membre de la junta, serà necessària una autorització del propietari.

Termini de resolució

15 dies a partir de que l’entitat rep la notificació

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida
 2. El responsable del Departament de Registre i Suport a les Entitats verifica que sigui correcte, cas contrari enviarà un requeriment
 3. El Secretari del PMSAPM notifica a l’entitat que està inscrita provisionalment amb un número i una classificació en l’apartat d’entitats de Martorell, i  l’hi atorga un termini de 15 dies, a comptar de l'endemà que rep la notificació, per tal que hi pugui presentar les al·legacions que cregui oportunes. En cas contrari, es considerarà vàlida la classificació. (es pot donar el cas que l’entitat sol·licitant encara no disposi del número d’inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars. En aquest cas en la notificació es donarà un termini d’un mes, a comptar des de l'endemà que rebeu la notificació amb el certificat del número d’inscripció en el registre de la Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars, de comunicar-ho al Registre Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Martorell. Una vegada finalitzat el termini atorgat, si no aporteu el certificat indicat, es procedirà a la baixa de la inscripció).

Responsable

Departament de Registre i Suport a les Entitats

Normativa general

 • El Tractat de la Unió Europea.
 • La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
 • L'altra legislació concordant

Normativa local

 • Reglament Orgànic Regulador de la Participació Ciutadana a Martorell (Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 106, de data 4 de maig de 2005, pàgs. 63 a 69)

Normativa reguladora del silenci administratiu

Art. 24-25 ,Llei 39/2015, d’1 d’octubre Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Reglament Orgànic Regulador de la Participació Ciutadana a Martorell (Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 106, de data 4 de maig de 2005, pàg. 63 a 69)

Vies de reclamació

 • Recurs de reposició