Sol·licitud de baixa o modificació de dades del Registre Municipal d'Entitats de Participació Ciutadana

Codi

041

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa o la modificació de les dades que figuren inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana.

Requisits

Si es produeix la dissolució de l’entitat, o cada vegada que hi hagi una modificació de les dades que figuren inscrites en el Registre  Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana, les associacions ho han de comunicar.

Qui el pot tramitar?

Qualsevol entitat registrada en el Registre Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Silenci administratiu

La modificació al Registre serà immediata

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

30 dies a partir de la modificació de qualsevol dada

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

-Formulari de sol·licitud de baixa o modificació de dades en el Registre Municipal d’Entitats

 EN EL CAS DE CANVI DE JUNTA:

-Document conforme el canvi de junta ha estat registrat al registre d’entitats corresponent (Dept. Justícia, Consell Català de l’Esport, Ministeri de l’Interior).

 -Còpia de l’acta de l’assemblea en la qual s’ha escollit la nova junta

EN EL CAS DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS:

-Document que acredita que els nous estatuts han estat validats pel registre corresponent (Dept. Justícia, Consell Català de l’Esport, Ministeri de l’Interior)

-Còpia dels nous estatuts timbrats pel registre corresponent

EN EL CAS DE CANVI DE DOMICILI SOCIAL:

-Document conforme ha estat registrat el canvi de domicili al Registre d’Entitats corresponent (Dept. Justícia, Consell Català de l’Esport, Ministeri de l’Interior).

-Document de l’Agència Tributària conforme s’ha comunicat el canvi (es necessari    comunicar-ho a Hisenda perquè afecta al vostre NIF).

EN EL CAS DE DISSOLUCIÓ:

-Document conforme ha estat registrada la dissolució al Registre d’Entitats corresponent (Dept. Justícia, Consell Català de l’Esport, Ministeri de l’Interior).

-Document de l’Agència Tributària conforme s’ha comunicat la dissolució (es necessari    comunicar-ho a Hisenda perquè afecta al vostre NIF).

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida
  2. El responsable del Departament de Registre i Suport a les Entitats verifica la sol·licitud, si no es correcte envia un requeriment
  3. Un cop resolta la sol·licitud, se us comunicarà la resolució

Responsable

Departament de Registre i Suport a les Entitats

Normativa general

-El Tractat de la Unió Europea.

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

-El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

-L'altra legislació concordant

Normativa local

Reglament Orgànic Regulador de la Participació Ciutadana a Martorell (Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 106, de data 4 de maig de 2005, pàgs. 63 a 69)

Normativa reguladora del silenci administratiu

Art. 24-25 ,Llei 39/2015, d’1 d’octubre Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Reglament Orgànic Regulador de la Participació Ciutadana a Martorell (Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 106, de data 4 de maig de 2005, pàg. 63 a 69)

Vies de reclamació

Recurs de reposició