Baixa d’un gos o modificació de dades al Cens Municipal d’animals de companyia

Codi

020

Descripció

Aquest tràmit permet notificar la modificació de dades o baixa d’un gos al Cens municipal d’animals de companyia que resideix habitualment al terme municipal de Martorell, ja sigui per defunció, canvi de titularitat de l’animal o canvi d'adreça dins de Martorell o de telèfon de contacte.

Requisits

  • Ser major de 16 anys. Si el propietari és menor de 16 anys, el tràmit l’ha de fer un dels progenitors- mare, pare o tutor, com a representant de l’interessat.

Qui el pot tramitar?

La persona propietària de l’animal o qualsevol persona major de 16 anys que la representi i aporti la documentació necessària.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Silenci administratiu

El silenci administratiu serà positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Dins dels primers 15 dies des de la data de canvi de residència, canvi de titularitat o defunció.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  • Dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE o NIF). Si la tramitació es fa presencialment, només caldrà mostrar-lo.
  • Document acreditatiu de la identificació de l’animal de companyia (carnet sanitari) on constin les dades següents: Espècie i raça, Sexe, Data de naixement, Sistema utilitzat d’identificació (miroxip, tatuatge), Codi d’identificació, Domicili habitual de l’animal. Si la tramitació es fa presencialment, només caldrà mostrar-lo
  • Si es canvia el titular de l’animal: Formulari de l’AIAC degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal. Aquest formulari s’obtindrà a un veterinari.
  • Si la baixa es per defunció: darrera pàgina del carnet sanitari on consti la defunció de l’animal, amb la signatura del veterinari.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. Personal de medi ambient analitzarà la documentació i farà els canvis al cens.

Responsable

Departament de Medi ambient

Normativa general

- Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Normativa local

- Ordenança municipal de tinença, protecció i convivència d’animals.