Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM)


Finalitats

 1. Gestionar i prestar, en tots els seus aspectes, els serveis públics locals de cultura, esports, serveis socials, mitjans de comunicació, joventut, immigració, ensenyament, salut i participació ciutadana.
 2. Fomentar la constitució de comissions o de grups de treball per a l'estudi, l'assessorament i la consulta en matèria dels serveis públics gestionats per aquest Patronat.
 3. Fomentar, protegir i regular l'associacionisme, en totes les seves manifestacions, en matèria dels serveis públics gestionats per aquest Patronat.
 4. Portar el registre d'associacions que tenen un objecte social coincident, connex o concurrent amb les finalitats d'aquest Patronat, sense perjudici de la inscripció d'aquestes associacions en el Registre d'entitats de participació ciutadana.
 5. Gestionar tots els equipaments i les instal·lacions municipals adscrits als serveis municipals prestats per aquest Patronat, així com els que se li puguin adscriure en el futur.
 6. Gestionar l'emissora municipal "Ràdio Martorell", el Butlletí d'Informació Municipal, així com qualsevol altre mitjà de comunicació que se li pugui adscriure en el futur.
 7. Elaborar i proposar l'aprovació dels reglaments reguladors dels serveis gestionats per aquest Patronat, així com dels reglaments de règim i funcionament intern dels centres i equipaments dependents del Patronat.
 8. Promoure la construcció, ampliació, reforma i millora d'equipaments i d'instal·lacions necessaris per a la prestació dels serveis gestionats per aquest Patronat.
 9. Vetllar perquè els instruments de planejament urbanístic incloguin les reserves d'espais suficients per a cobrir les necessitats municipals d'equipaments i d'instal·lacions en matèria dels serveis públics gestionats per aquest Patronat.
 10. Dur un cens dels equipaments públics i privats existents a Martorell en matèria dels serveis públics gestionats per aquest Patronat.
 11. Cooperar i col·laborar amb altres ens públics o privats o persones físiques per al compliment de les finalitats assenyalades als seus estatuts.
 12. Promoure el civisme i la convivència, i refermar la cohesió i la solidaritat entre tots els veïns i tots els barris de Martorell.
 13. Promoure i fer difusió de l'activitat del teixit associatiu local, enfortint els símbols d'identitat locals i els vincles entre els veïns i veïnes del municipi.
 14. Qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis gestionats pel Patronat, que per les seves característiques especials li sigui encarregada per l'Ajuntament de Martorell, previ acord del Ple de la Corporació.


Òrgans de govern


Consell Rector


Competències

 1. Proposar les modificacions dels seus estatuts a l'òrgan competent de la Corporació.
 2. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament, per a la seva aprovació, el projecte de Pressupost anual.
 3. Retre i proposar el Compte General del Patronat i elevar-lo a l'òrgan competent de l'Ajuntament per a la seva tramitació i aprovació.
 4. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament l'aprovació de l'establiment, supressió i ordenació i la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries o preus públics, així com, l'aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals o reguladores de preus públics.
 5. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament l'aprovació dels reglaments reguladors dels serveis gestionats pel Patronat, així com dels reglaments de règim i funcionament interior dels centres o equipaments que en depenen.
 6. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament l'aprovació de la plantilla del personal del Patronat, així com del catàleg o relació de llocs de treball.
 7. Aprovar les retribucions del personal del Patronat, amb subjecció a les normes que al respecte aprovi el Ple de l'Ajuntament.
 8. Aprovar els convenis col·lectius del seu personal laboral i els pactes de condicions de treball del seu personal funcionari.
 9. Exercitar accions judicials i administratives en les matèries de la seva competència.
 10. Concedir subvencions a persones físiques o jurídiques per fomentar activitats d'utilitat pública o d'interès social relacionades amb l'objecte i les finalitats del Patronat.
 11. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament l'aprovació del mapa de les instal·lacions i equipaments de l'àmbit d'actuació del Patronat, d'acord amb la legislació vigent.
 12. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament l'aprovació del cens de les instal·lacions i equipaments de l'àmbit d'actuació del Patronat i llurs actualitzacions de conformitat amb allò que estableixi la legislació vigent.
 13. Emetre informe a la proposta de composició del o dels consells sectorials que es puguin crear en l'àmbit de les competències del Patronat, amb caràcter previ a la seva creació pel Ple de la Corporació.
 14. Demanar informe al consell sectorial competent sobre les matèries d'especial interès o rellevància per a la gestió del Patronat.
 15. Proposar al Ple de l'Ajuntament la dissolució del Patronat.

Calendari de sessions: celebra sessió ordinària el segon dilluns de cada mes a les 20:00 hores, llevat del mes d'agost.

 


Comissió de Govern


Competències:

 1. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament, per a la seva aprovació, la liquidació del pressupost de l'exercici anterior del Patronat.
 2. Trametre a l'Ajuntament les propostes de modificacions de crèdit, per tal que es tramitin i aprovin per l'òrgan competent.
 3. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació del Patronat.
 4. Contractar el personal laboral de caràcter permanent o fix del Patronat.
 5. Acomiadar el personal laboral del Patronat, llevat del personal laboral adscrit per l'Ajuntament.
 6. Nomenar el personal funcionari de carrera del Patronat.
 7. Separar del servei al personal funcionari del Patronat, llevat dels funcionaris adscrits per l'Ajuntament.
 8. Aprovar les bases per a la selecció de personal funcionari de carrera i laboral fix, així com els concursos de provisió de places d'aquest personal.
 9. Exercir, envers els béns adscrits al Patronat, les facultats d'administració, defensa i recuperació possessòria, per delegació de l'Ajuntament.
 10. Exercitar accions judicials i administratives en les matèries de la seva competència.
 11. Aprovar els plans i els programes d'actuació del Patronat i fer-ne el seguiment.
 12. Exercir totes les facultats pròpies de l'òrgan de contractació envers els contractes d'obres, de concessió d'obres públiques, de gestió de serveis públics, de subministrament, de serveis, de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, de contractes administratius especials i de contractes privats, d'import superior a sis mil euros, exclòs l'impost sobre el valor afegit, i prèvia l'autorització de l'òrgan competent de l'Ajuntament en el supòsit de contractes d'import superior a sis-cents mil euros, exclòs l'impost sobre el valor afegit.
 13. Reconèixer obligacions, i aprovar factures i certificacions, de conformitat amb el que estableixin les Bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament.
 14. Aprovar la subscripció de convenis de col·laboració amb persones públiques o privades, necessaris per a aconseguir les finalitats del Patronat.
 15. Alienar els béns patrimonials del Patronat no afectats de manera directa i permanent al compliment de les seves finalitats, prèvia autorització de l'Ajuntament de Martorell.
 16. Informar, abans de l'aprovació inicial per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament, els projectes d'obres relatius als serveis gestionats pel Patronat.
 17. Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament l'aprovació de la redacció dels projectes de construcció, ampliació i millora d'instal·lacions i equipaments de l'àmbit d'actuació del Patronat a Martorell.
 18. Informar, abans de l'aprovació inicial per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament, els instruments de planejament urbanístic, per tal de vetllar que s'incloguin les reserves d'espais suficients per cobrir les necessitats socials i col·lectives d'equipaments de l'àmbit d'actuació del Patronat.
 19. Exercir, de manera col·legiada, el control sobre la gestió de la Direcció del Patronat.
 20. Exercir aquelles altres competències no atribuïdes estatutàriament a cap altre òrgan i inherents a les comeses del Patronat.

Calendari de sessions: celebra sessió ordinària el quart dilluns de cada mes a les 19:45 hores, llevat del mes d'agost.

 


Presidència


Competències

 1. Exercir la representació permanent del Patronat i dels seus òrgans de govern en tot tipus d'actes i contractes, davant de qualsevol autoritat, organisme i tribunal i davant dels particulars.
 2. Fixar l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, convocar-les, presidir-les, suspendre-les i aixecar-les, dirigir les deliberacions i resoldre els empats amb el seu vot de qualitat.
 3. Reconèixer obligacions, i aprovar factures i certificacions, de conformitat amb el que estableixin les Bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament.
 4. Ordenar pagaments.
 5. Obrir i cancel·lar tot tipus de comptes corrents i d'estalvi en qualsevol establiment a l'efecte.
 6. Exercir l'alta direcció i inspecció de totes les activitats del Patronat.
 7. Exercitar accions judicials i administratives en les matèries de la seva competència.
 8. Exercitar tot tipus d'accions i disposar qualsevol mesura per raons d'urgència, en cas de risc de perjudici pel Patronat si no s'adoptés, sotmetent-les al Consell Rector o a la Comissió de Govern, segons correspongui, en la seva primera sessió, a efectes de la seva ratificació.
 9. Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència, sotmetent-les al Consell Rector o a la Comissió de Govern, segons correspongui, en la seva primera sessió, a efectes de la seva ratificació.
 10. Exercir la superior direcció del personal.
 11. Contractar el personal laboral de caràcter no permanent del Patronat.
 12. Nomenar el personal funcionari interí del Patronat.
 13. Cridar a l'activitat els treballadors en règim fix discontinu.
 14. Aprovar les bases per a la selecció del personal laboral de caràcter no permanent i del personal funcionari interí del Patronat.
 15. Aprovar el pagament de les hores extres, dels treballs extraordinaris, dels "plusos", dels premis i de les gratificacions del personal del Patronat.
 16. Imposar sancions disciplinàries al personal laboral, llevat de l'amonestació, i de l'acomiadament del personal laboral de caràcter no permanent, i al personal funcionari, tret de l'amonestació i la separació del servei.
 17. Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol classe d'ajuts, tant de persones naturals, com jurídiques, públiques o privades.