Inici >

 

Projecte d'urbanització del sector residencial La Sínia


Documentació

 

0. Anunci
1. Memòria i Annexes. Volum 1
2. Memòria i Annexes. Volum 2
3. Plànols. Volum 3
4. Pressupost. Plecs i Condicions. Volum 4

 

Projecte de reparcel·lació del sector residencial La Sínia


Documentació

 

1. Anunci
2. Projecte de Reparcel·lació

 

 

 

Revisió del Pla d'Ordenació urbanística municipal de Martorell

 

 

L'Ajuntament de Martorell ha iniciat el procés de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) 20 anys després de la seva entrada en vigor. Durant aquest temps les necessitats de municipi i el context socioeconòmic han canviat molt, i en l’actualitat es fa necessari dotar-nos d’eines que permetin encarar els nous reptes i buscar solucions a les noves demandes de la ciutadania.

És per això, que s’ha iniciat un procés d’anàlisi, treball i participació ciutadana que culminarà amb l’aprovació d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que serà l’instrument d’ordenació integral del territori que determini les línies bàsiques del desenvolupament sostenible de Martorell amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

El nou POUM haurà de preveure la utilització racional del territori i el medi ambient, de forma que es conjuminin les necessitats de creixement i desenvolupament econòmic de Martorell amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

Caldrà, doncs, definir i consensuar el model territorial que s’adapti de la millor manera a les necessitats del municipi, tant en termes d’implantació urbana com de mobilitat, infraestructures, espais lliures, xarxa d’equipaments, patrimoni, habitatge, comerç, activitats, etc.... i que alhora prevegi estratègies i actuacions encaminades a la revitalització econòmica, la cohesió social i a l’impuls de Martorell com a referent dins del Baix Llobregat nord i de la regió metropolitana de Barcelona.

El primer pas per arribar al nou POUM es va fer el passat 17 de setembre de 2012, quan el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Programa de Participació ciutadana, l’avanç de la revisió -adaptació del Pla General d’ordenació urbana de Martorell (PGOU) i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, i va acordar la creació d’una comissió de seguiment integrada per representants de tots els grups polítics del Consistori i els tècnics municipals encarregats.

L’Avanç de Pla és el document on es realitza l’anàlisi urbanística de la situació actual del municipi i dels escenaris de futur, es fixen els criteris i objectius del nou planejament, i es plantegen diferents alternatives per al seu desenvolupament.

El Programa de Participació Ciutadana és el document on s’expressen les mesures i actuacions previstes en cada fase de la tramitació del document de planejament, per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives.

El procés de revisió -adaptació del Pla General d’ordenació urbana de Martorell (PGOU) fins a l’aprovació del nou POUM és el següent:

 

Pas 1: Aprovació de l’Avanç de planejament, Programa de Participació ciutadana i Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP)
Pas 2: Tràmit d’informació pública de dos mesos, de l’Avanç de planejament. Difusió a la població del Programa de participació ciutadana i de l’Avanç del Pla, a traves del Butlletí municipal o consultant la plana web municipal o a l'Oficina del Pla.
Pas 3: Simultàniament a la informació pública, es celebraran de dues sessions informatives, una a la Casa de Cultura i una altra al Complex Educatiu i una Audiència Pública per tal de debatre l’Avanç del Pla, al Centre Cultural.
Pas 4: Presentació de suggeriments o alternatives. L’equip redactor ha de valorar-los i confirmar o rectificar els criteris i solucions generals proposats mitjançant informe fet públic.
Pas 5: Redacció de la revisió –adaptació del PGOU (POUM) recollint o no els suggeriments o alternatives presentats.
Pas 6: Aprovació inicial de la revisió –adaptació del PGOU (POUM),  tràmit d’informació pública durant un termini de 3 mesos, i sol·licitud d’informe als organismes sectorials afectats. Presentació d’al·legacions. Simultàniament es celebraran dues sessions informatives, una a la Casa de Cultura i una altra al Complex Educatiu
Pas 7: Resolució de les al·legacions de manera individualitzada, aprovació provisional del POUM i remissió del document a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per la seva aprovació definitiva. Publicació de l’acord d’aprovació.

Les sessions informatives relatives a l’avanç es van fer els dies:

- 18 d’octubre de 2012 a la Casa de Cultura C/Santacana 13, a les 19.00 hores,

- 25 d’octubre de 2012 al Complex Educatiu, C/ Josep Tarradellas 11, a les 19 hores.

L’Audiència Pública sobre l’avanç es va fer el dia 8 de novembre de 2012 a les 19 hores, a l’Auditori Joan Cererols del Centre Cultural, Plaça de les Cultures s/n

 

Documentació

 

Avanç Programa participació ciutadana

 

Avanç memòria definitiva

 

Avanç Informe de sostenibilitat ambiental preliminar

 

Avanç Acta audiència pública

 

Informe sobre els suggeriments i alternatives formulats durant el termini d'informació pública de l'avanç de la revisió - adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana de Martorell

 

 


Instruments de planejament urbanístic en tramitació

 

Suspensió potestativa de llicències d'activitats recreatives musicals


Documentació

 

0. Anunci tauler
1. Plànol suspensió de llicències
2. Informe suspensió de llicències

 

 

Modificació del Pla parcial del sector P-7 industrial Solvay


Documentació

 

0. Anunci tauler modificació PP P7
1. Mod puntual PP P7 Martorell-Maig2019_1
2. Mod puntual PP P7 Martorell-Maig2019_2
3. Mod puntual PP P7 Martorell-Maig2019_3
4. Mod puntual PP P7 Martorell-Maig2019_4
5. Mod puntual PP P7 Martorell-Maig2019_5

 

 

Pla de millora urbana del nucli de Can Bros


Documentació

 

0. Document comprensiu art 5.8
1. Memòria Inicial
2. Memòria Social
3. Informe BOMAm
4. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

 

Plànols

I01. Encaix territorial del sector
I02. Emplaçament i àmbit
I03. Estructura propietat
I04. Topografia
I05. Usos Activitats
I06. Planejament vigent
I07. Planejament vigent polígons
I08. Planejament vigent servituds
I09. Riscos geològics
I10. Àmbits suspensió llicències

O01. Delimitació àmbit qualificacions
O02. Divisió poligonal proposta
O03. Condicions edificació
O04. Ordenació indicativa
O05. Ordenació seccions
O06. Xarxa viària
O07. Xarxa viària
O08_1. Serveis urbans_aigua
O08_2. Serveis urbans_sanejament
O08_3. Serveis urbans_elemt

O08_4. Serveis urbans_gas
O08_5. Serveis urbans_telecomunicacions
O09. TUC
O10. Pla etapes
O11. Despeses urbanització

  Instruments de planejament urbanístic vigent

 

En el següent link podeu accedir a la informació sobre el planejament urbanístic vigent

 

Documentació

 

Instruments de planejament urbanístic vigents