Inici >

AJUTS COVID 2021. Subvencions directes per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques

Codi

051

Descripció

INFORMACIÓ PRÈVIA

 

Llegiu detingudament la informació general del tràmit i prepareu tota la documentació obligatòria abans de començar la tramitació.

 

D’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

Les persones físiques poden optar per la tramitació telemàtica o presencial. En cas d’optar per l’atenció presencial, es necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon 937756076.

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL TRÀMIT

 

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció directa per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici de l’activitat econòmica, imposades per la Generalitat de Catalunya durant el quart trimestre de l’any 2020 i el període transcorregut de l’any 2021 per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

La quantia de la subvenció és de 1.500,00 €.

Requisits

Seran beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques titulars de les activitats econòmiques següents: bars, restaurants, hotels, cafeteries, roba i complements, sabateries, joieries, floristeries, articles infantils, viatges i esdeveniments, venda única de productes de perruqueria i estètica, mobles, articles de la llar, merceries, fotografia i vídeo, tatuatges i pírcings, gimnasos i acadèmies de formació.

 

Totes aquestes activitats han d’estar ubicades al municipi de Martorell, han d’estar d’alta i degudament regularitzades en el moment de la sol·licitud i no han de tenir deutes amb l’Ajuntament de Martorell. Igualment, han de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Des de la data del seu anunci a la plana web municipal fins al dia 30 de juny de 2021.

Silenci administratiu

Un cop transcorreguts tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, les sol·licituds s'entenen desestimades per silenci administratiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Des de la data del seu anunci a la plana web municipal fins al 30 de juny de 2021.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Cal demanar cita prèvia trucant al 937756076.

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud específica: “Subvencions directes per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques”. És un model normalitzat que facilita l’Ajuntament de Martorell, tant en la tramitació electrònica com en la presencial. La sol·licitud incorpora la Declaració responsable conforme la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social, i no té deutes amb l’Ajuntament de Martorell, o bé, si els té, es compensaran.
 • CIF, DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada digitalment).
 • Un rebut bancari on consti el número de compte i el titular del compte, sigui una persona física, sigui una persona jurídica (pot ser un rebut qualsevol de subministraments, materials, lloguer...).

Termini de resolució

Tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 Telemàticament

 

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica: AJUTS COVID 2021. Subvencions directes per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

Presencialment

 

 1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent. S’ha de demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.
 2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.
 3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Normativa general

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus organismes autònoms.
 • Acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 16 de març de 2021

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

 

La subvenció s’ha de justificar com a data límit el dia 31 de juliol de 2021, mitjançant l’aportació dels següents documents:

 

 1. Factures o altres documents acreditatius de les despeses suportades per l’establiment durant el primer semestre de l’any 2021 i el període transcorregut de l’any 2021, per import igual o superior a 1.500,00 €.
 2. Declaració responsable de la persona física o jurídica beneficiària conforme no ha obtingut altres subvencions i ajuts per a la mateixa finalitat o, en el cas d’haver-los obtingut, acreditativa de que l’import total d’aquests és inferior al cost de les despeses acreditat.

 

COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS

 

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualssevol altres subvencions i ajuts concedits per altres administracions o ens públics o privats, per bé que el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel beneficiari.