Sol·licitud de subvenció per Esport federat equips sèniors o absoluts (programa C)

Codi

014C

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la subvenció específica pel Programa C) Esport federat equips sèniors o absoluts, inclosa en l'atorgament de subvencions destinades a la realització d'activitats físiques i/o esportives adreçades a la ciutadania de Martorell.

Requisits

-Estar inscrit a la Federació catalana de l’esport corresponent

-Tenir una experiència superior als dos anys d’antiguitat participant en competicions esportives de caràcter federat

-Tenir com a mínim un equip de categoria d’edat diferent en competició federada

-Que l’activitat per la qual es demana subvenció tingui una durada mínima de 9 mesos

-Que els participants realitzin un mínim de dos sessions d’entrenament setmanal sota la direcció i la presència d’un entrenador responsable de l’activitat

-Que el nombre mínim de participants sigui de 10

-Que els participants prenguin part a un mínim de 10 jornades de competició durant la temporada esportiva per la que es demani subvenció

-Que com a mínim el 65% dels participants siguin residents a Martorell

-Que la suma dels socis no practicants i dels participants del conjunt d’activitats estables organitzades per l’entitat sol·licitant sigui superior a 0,50% de la població a data d’inici del període de presentació de sol·licituds

Qui el pot tramitar?

-Entitats de Martorell que fomentin una activitat d’utilitat pública o interès social, o que promoguin la consecució d’un fi públic en l’àmbit de l’activitat física i esportiva i que reuneixin els requisits

Periode de l'any en què es pot demanar

Cada exercici econòmic s'aprovarà per l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui de l'Ajuntament o el/la President/a o Vicepresident/a en qui delegui dels seus Organismes Autònoms una convocatòria de concurs públic per l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell.

Aquest any 2024 la subvenció podrà sol·licitar-se fins el 5 d'abril a les 23:59h.

Silenci administratiu

Si no es dicta resolució dins del termini previst en la convocatòria, s'entendrà desestimada la petició.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini s’establirà a la convocatòria

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

-Fitxa de sol·licitud del Programa C (descarregar el model i complimentar tantes pestanyes com equips/ activitats es vulguin sol·licitar)

Termini de resolució

Termini previst en la convocatòria

Tràmit pas a pas

-Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida

-La Comissió Qualificadora analitza la sol·licitud i formula proposta de resolució amb informe de la Intervenció municipal

-Dins el termini previst en la convocatòria, l’òrgan competent en procedirà a la concessió, notificant a aquest efecte la resolució que s'adopti a l'interessat.

-Les subvencions concedides, les hauran d’acceptar els beneficiaris sense cap reserva dintre del termini d’un mes des de la notificació de l’atorgament

-L’acord de concessió de les subvencions es publicarà íntegrament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Martorell. També es publicarà un extracte d’aqueix acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, indicant el lloc on es troba exposat el seu contingut íntegre. Aquesta darrera publicació no caldrà quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin de quantia inferior a 3.000 euros.

Responsable

Departament d'Esports

Normativa general

-El Tractat de la Unió Europea.

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

-El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

-El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny

-El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors

-L'altra legislació concordant

Normativa local

-Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

-Bases per a l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades al ciutadans de Martorell

-Estatuts del PMSAPM

Normativa reguladora del silenci administratiu

Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

Vies de reclamació

Les que s’indiquin en la convocatòria

Més informació

A banda dels requisits específics d'aquest programa, cal TRAMITAR la sol·licitud general de subvenció en matèria d'esports i complir amb els REQUISITS GENERALS de la convocatòria:

- No tenir afany lucratiu.

- Estar registrada al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Martorell.

- Estar registrada al Registre de Clubs i Associacions Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

- Tenir més de 2 anys d’antiguitat com entitat registrada al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Martorell.

- Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Martorell.

- No tenir signat cap conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell o amb l’Ajuntament de Martorell, per a la mateixa activitat per a la qual es demana subvenció.