Sol·licitud d’inscripció al Mercat d’intercanvi i segona mà de Martorell

Codi

031

Descripció

 

Aquest tràmit permet sol·licitar una plaça al Mercat d’intercanvi i segona mà de Martorell, iniciativa que pretén allargar la vida dels objectes, fomentant la seva reutilització, seguint els principis de l’economia circular.

 

El mercat d’intercanvi i segona mà organitzat per l’Ajuntament de Martorell s’engloba dins dels actes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que se celebra cada any al mes de novembre.

 

La inscripció al mercat dóna dret a utilitzar una taula de 1.8 x 0.9 m i una cadira cedida per l’Ajuntament que s’hauran de col·locar dins d’un espai reservat de 2.5 x 1.5 m.

 

No està permès intercanviar ni vendre en aquest mercat els articles següents:

 

 1. Productes perillosos o nocius per a la salut, per al benestar de la població, per al medi ambient o per a la qualitat i neteja dels espais públics.
 2. Animals.
 3. Aliments.
 4. Productes o restes d’estoc.
 5. Objectes que puguin considerar-se bèl·lics, sexistes o de contingut eròtic o sexual.
 6. Productes manufacturats artesanalment amb l’objectiu de ser venuts.
 7. Objectes propis de col·leccionistes o brocanters (antiguitats).
 8. Material explosiu, infamable o pirotècnic.

Requisits

 • Per participar posant-hi parada cal haver formalitzat la inscripció i cal comprometre’s a complir les Bases reguladores de la participació al mercat d’intercanvi i de segona mà de Martorell (veure document adjunt)
 • Cal disposar d’un correu electrònic (preferentment) o d’un telèfon de contacte per poder rebre la confirmació. 
 • Només es permet la sol·licitud d’una plaça per persona, major de 18 anys, i d’un total de dues places per unitat familiar i domicili.
 • Es permet la sol·licitud d'una plaça a les entitats amb domicili a Martorell. En el supòsit de necessitar posar una parada doble, cada entitat podrà presentar un màxim de dues sol·licituds. 
 • La persona que fa la sol·licitud és la que ha de presentar-se el dia del mercat. En el cas de les entitats, pot presentar-se el dia del mercat qualsevol persona que presenti una autorització signada pel representant de l'entitat (president) que és qui va omplir la sol.licitud.
 • Els productes per intercanviar o posar a la venda han d’estar en bon estat, tenir una qualitat mínima i complir les condicions de seguretat i higiene.
 • Queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà, així com la venda professional.

Qui el pot tramitar?

Qualsevol persona física major d’edat de manera individual o com a representació d’una entitat sense ànim de lucre o associació, amb domicili social a Martorell, que tingui objectes per vendre o intercanviar i que es comprometi a complir amb les Bases reguladores de la participació del mercat d’intercanvi i de segona mà de Martorell.

Periode de l'any en què es pot demanar

Es podrà fer la sol·licitud per posar parada des d’un mes abans i fins cinc dies abans de la celebració del mercat (inclòs). Les places són limitades de manera que en el supòsit que amb anterioritat a aquesta data ja s’hagin cobert totes les places i hi hagi 10 persones a la llista d’espera, es tancarà el tràmit.

Silenci administratiu

Presentar la sol•licitud no garanteix la reserva de plaça. Cal esperar a rebre la confirmació de la disponibilitat de plaça. Si no es comunica a l’interessat l’admissió al mercat, s'entendrà desestimada la petició.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini s’iniciarà un mes abans de la celebració del mercat

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Termini de resolució

El termini màxim serà de 4 dies naturals abans de la data de celebració del mercat.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud.
 2. El Departament de Medi Ambient revisarà les sol·licituds i confeccionarà el llistat d’admesos. Els números de les parades s’assignaran per ordre d’acreditació al punt informatiu del mercat el mateix dia de la seva celebració de 8:30 a 9:30 h. Aquest número també determina la seva ubicació, per tant no es podrà escollir ni el número ni tampoc la ubicació de la parada. Si dues persones volen ubicar-se una al costat de l’altra, hauran d’estar juntes en el moment de l’acreditació i comunicar-ho als organitzadors.
 3. Si el nombre de sol·licituds fos superior al de parades disponibles, les persones o entitats a les quals no se’ls hi hagi pogut adjudicar cap parada formaran una llista d’espera per ser avisades el mateix dia de celebració del mercat en cas que algun adjudicatari de plaça no s’hi presentés.
 4. L’Ajuntament publicarà al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament la relació de totes les persones autoritzades, els no admesos i els que formen part de la llista d’espera. No obstant es comunicarà als sol·licitants si han estat admesos o no com a màxim 5 dies abans de la celebració del mercat.
 5. En el supòsit que encara hi ha haguessin places disponibles després de tancar el tràmit, els interessats formaran part d’una llista d’espera i es podran inscriure el mateix dia de celebració del mercat a partir de les 9:30 h.

Si no heu rebut la confirmació o teniu dubtes de si se celebrarà el mercat per la previsió meteorològica, també podeu trucar uns dies abans de la seva celebració per confirmar-ho. Telf. 93 775 34 34 (de dilluns a divendres de 8 a 15h).

Responsable

Departament de Medi ambient

Normativa general

 • La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
 • El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955,

Normativa local

 • Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública (art. 20.4 i 25).
 • Ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus (art. 9.1 i 13.1)

Més informació

 • No poden prendre part les persones físiques o entitats que tinguin la condició de comerciants, ni les que siguin titulars de cap autorització de venda no sedentària al municipi de Martorell o a qualsevol altre.
 • L’horari del mercat és de 10 a 14 h. Les persones adjudicatàries han de presentar-se el dia de celebració del mercat entre les 8:30 i les 9:30 h a la carpa informativa del mercat i identificar-se amb el seu DNI o NIE o passaport per poder recollir la taula i muntar la parada. Si s’arriba més tard d’aquesta hora, no es podrà garantir la reserva de plaça. De 9:30 a 10 h es podran presentar els que estan a la llista d’espera i, si encara hi ha places disponibles, a partir de les 10 h es podran fer inscripcions al moment.
 • En cas de no poder assistir-hi, caldrà comunicar-ho amb una antel·lació mínima de 48 h per tal de poder assignar l’espai a un altre interessat.
 • Es pot portar penjador de roba o una taula auxiliar sempre i quan no es sobrepassi l’espai assignat de 2.5 x 1.5 m, que estarà marcat a terra. En cap cas s’autoritza penjar cap objecte a un arbre, fanal o mobiliari urbà. No es poden deixar els objectes directament a terra excepte quan aquests sigui difícil col·locar-los d’una altra manera.
 • Cada participant és responsable dels seus objectes, tant del transport i col·locació, com de la seva recollida una vegada finalitzat el mercat.  És també responsable d’agafar i retornar la taula i la cadira, de les gàbies corresponents, seguint les indicacions de l’organització, i es compromet a mantenir neta la parada i el seu entorn i fer la recollida selectiva dels residus generats.